Thương mại

Văn phòng đảm trách các dịch vụ tư vấn:

  • Thành lập công ty, tổ hợp, LLC hoac LLP.
  • Thảo hợp đổng, hợp đồng mướn nhà, hợp đồng mua bán
  • Thảo luận và thương lượng tất cà các hợp đồng

Nếu bạn dự định mua hoặc tạo dựng một cơ sở thương mại, bạn nên liên lạc ngay với văn phòng để được tư vấn về các hình thức công ty và cách thức bảo vệ quyền lợi của mình tối đa, phòng ngừa lúc cơ sở bị vấn đề.